static water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static water

    * kỹ thuật

    nước tĩnh