static test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • static test

  * kỹ thuật

  sự kiểm tra tĩnh, phép thử tĩnh

  sự thí nghiệm (tải trọng) tĩnh

  cơ khí & công trình:

  sự thử (tải trọng) tĩnh

  thử tĩnh lực

  trắc nghiệm tĩnh lực

  xây dựng:

  thí nghiệm tĩnh học

  hóa học & vật liệu:

  thử tĩnh