static type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu tĩnh