statics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statics.

Từ điển Anh Việt

 • statics

  /'stætiks/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  tĩnh học

 • statics

  tĩnh học

  s. of fluids thuỷ tĩnh học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statics

  * kỹ thuật

  tĩnh

  y học:

  tĩnh học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • statics

  the branch of mechanics concerned with forces in equilibrium

  Similar:

  static: a crackling or hissing noise caused by electrical interference

  Synonyms: atmospherics, atmospheric static

  static: angry criticism

  they will probably give you a lot of static about your editorial