static force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static force

    * kỹ thuật

    lực tĩnh