static hold-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static hold-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static hold-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static hold-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static hold-up

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lượng chứa tĩnh (trong tháp trưng cất)