stamp specimen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp specimen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp specimen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp specimen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp specimen

    * kinh tế

    mẫu con dấu