stamp a letter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp a letter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp a letter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp a letter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp a letter

    * kinh tế

    dán tem (vào) một bức thư