stamp book (let) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp book (let) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp book (let) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp book (let).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp book (let)

    * kinh tế

    tập tem