stamp-office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp-office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp-office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp-office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp-office

    * kinh tế

    cục thuế con niêm

    cục thuế trước bạ