stamping mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping mill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stamping mill

    Similar:

    stamp mill: a mill in which ore is crushed with stamps

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).