stamping tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamping tool

    * kỹ thuật

    dụng cụ đột dập

    cơ khí & công trình:

    khuôn cắt phoi