stamping title block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping title block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping title block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping title block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamping title block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dấu chữ kí