stamping-ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping-ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping-ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping-ground.

Từ điển Anh Việt

  • stamping-ground

    /'stæmpiɳgraund/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chỗ năng lui tới, nơi hay lai vãng (người, súc vật)