stamping-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping-machine.

Từ điển Anh Việt

  • stamping-machine

    * danh từ

    máy dập hình nổi