stamping plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamping plant

    * kỹ thuật

    phân xưởng rèn dập khuôn