stamp mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp mill

    * kỹ thuật

    máy nghiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stamp mill

    a mill in which ore is crushed with stamps

    Synonyms: stamping mill