stamped bucket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamped bucket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamped bucket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamped bucket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamped bucket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gàu đập

    thùng đập