stamped thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamped thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamped thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamped thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamped thread

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ren dập