stamped grille nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamped grille nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamped grille giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamped grille.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamped grille

    * kỹ thuật

    lưới dập

    điện lạnh:

    ghi dập (phân phối gió)