stamped steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamped steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamped steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamped steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamped steel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thép dập khuôn