stamp pad ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp pad ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp pad ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp pad ink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp pad ink

    * kỹ thuật

    mực đóng dấu chất lượng