stamp-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp-machine.

Từ điển Anh Việt

  • stamp-machine

    /'stæmpmə,ʃi:n/

    * danh từ

    máy in tem