stamp booklet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp booklet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp booklet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp booklet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp booklet

    * kinh tế

    tập tem