stamper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamper.

Từ điển Anh Việt

 • stamper

  /'stæpmə/

  * danh từ

  người đóng dấu vào tem (ở nhà bưu điện)

  người đóng dấu (vào kim loại...)

  máy nghiền quặng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stamper

  * kinh tế

  máy dán nhãn

  * kỹ thuật

  bàn rèn

  búa đầm

  khuôn ép trồi

  người đóng dấu

  máy đóng dấu

  mũi đột

  sự khuôn dập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stamper

  a workman whose job is to form or cut out by applying a mold or die (either by hand or by operating a stamping machine)

  someone who walks with a heavy noisy gait or who stamps on the ground

  Synonyms: stomper, tramper, trampler

  Similar:

  stamping machine: a power tool that stamps

  a metal stamper