sour grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sour grass

    Similar:

    dock: any of certain coarse weedy plants with long taproots, sometimes used as table greens or in folk medicine

    Synonyms: sorrel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).