sour dock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour dock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour dock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour dock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sour dock

    European sorrel with large slightly acidic sagittate leaves grown throughout north temperate zone for salad and spring greens

    Synonyms: garden sorrel, Rumex acetosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).