sour salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour salt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sour salt

    crystals of citric acid used as seasoning

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).