source time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

source time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm source time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của source time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • source time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian nguồn