source pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

source pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm source pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của source pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • source pack

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập thẻ nguồn