source file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

source file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm source file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của source file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • source file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp tin gốc

    tệp tin nguồn