source book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

source book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm source book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của source book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • source book

    a collection of historically important documents published together as a book

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).