source-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

source-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm source-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của source-bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • source-bed

    * kỹ thuật

    lớp đá gốc

    lớp đá mẹ