source area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

source area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm source area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của source area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • source area

    * kỹ thuật

    vùng nguồn