soursop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soursop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soursop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soursop.

Từ điển Anh Việt

  • soursop

    * danh từ

    (thực vật) cây mãng cầu xiêm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soursop

    * kinh tế

    cây mãng cầu xiêm

Từ điển Anh Anh - Wordnet