sour casing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour casing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour casing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour casing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sour casing

    * kinh tế

    màng ruột bị ôi