sour meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sour meat

    * kinh tế

    thịt để chua