sour gum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour gum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour gum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour gum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sour gum

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất gôm chua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sour gum

  columnar tree of eastern North America having horizontal limbs and small leaves that emerge late in spring and have brilliant color in early fall

  Synonyms: black gum, pepperidge, Nyssa sylvatica