sour taste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour taste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour taste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour taste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sour taste

    * kinh tế

    vị chua