picture switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture switch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    từ khóa mô tả