picture film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture film

    * kỹ thuật

    phim ảnh