picture angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture angle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    góc ảnh