picture cues nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture cues nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture cues giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture cues.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture cues

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các tín hiệu hình