picture drift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture drift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture drift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture drift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture drift

    * kỹ thuật

    sự trôi hình