picture lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture lock

    * kỹ thuật

    sự khóa ảnh

    sự khóa hình