picture-palace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture-palace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture-palace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture-palace.

Từ điển Anh Việt

  • picture-palace

    /'piktʃə,pælis/ (picturedrome) /'piktʃədroum/ (picture-theatre) /'piktʃə,θiətə/

    theatre) /'piktʃə,θiətə/

    * danh từ

    rạp chiếu bóng, rạp xi nê ((cũng) picture_show)