picture stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture stop

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự dừng hình ảnh