picture book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture book

    * kỹ thuật

    sách tranh ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • picture book

    a book consisting chiefly of pictures