picture item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture item

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục chọn mô tả