picture image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture image

    * kỹ thuật

    hình ảnh